Condicions de reserva

  • Inici
  • Condicions de reserva

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE RESERVES

1.a ACCEPTACIÓ.- La realització de qualsevol reserva suposa l'acceptació d'aquestes condicions generals que regiran el contracte entre vostè i SOLHOME (02638729P), situada en la Avinguda Riells, 59, 17130 L'Escala, Girona, Espanya.

2.a USUARI.- La persona que fa la reserva reconeix la seva majoria d'edat i es responsabilitza de la veracitat de les dades introduïdes.

3.a PREPAGAMENT.- La confirmació de qualsevol mena de reserva estarà supeditada a les següents condicions:

- Confirmada la reserva, el client haurà d'abonar a compte el 50% del total del preu acordat en concepte de garantia. Aquest import serà abonat per transferència, Paypal (comissió del 3,5%), o targeta en un termini de 3 dies a partir de l'acceptació del contracte.

- L'import restant haurà de ser abonat en efectiu o amb targeta el dia de l'arribada i abans del lliurament de claus.

4.a RESERVA.- Quan la reserva estigui confirmada, el client rebrà per correu electrònic, un número de localitzador confirmant l'acceptació d'aquesta reserva, on també se l'informarà degudament dels horaris d'entrada i sortida de la finca reservada:

- Entrada: de 17.00 a 19.00 hores.

- Sortida: de 8.00 a 10.00 hores.

Per a facilitar un bon servei i evitar pèrdues de temps, preguem als clients, s'ajustin a aquests horaris.

5.a TAXA TURÍSTICA.- L'import de la reserva es veurà incrementat per una Taxa turística que s'aplicarà de la següent manera (per a majors de 16 anys):

- Durant les primeres 7 nits, l'import serà de 0,90 € per persona.

- A partir de l'1 d’octubre del 2021 l'import serà de 1,00 € per persona.

6.a OCUPANTS.- El client es compromet a allotjar el nombre de persones contractades per allotjament, segons corresponguin a les característiques i tarifa de la finca. Qualsevol variació sobre aquest tema haurà de ser comunicat en la brevetat possible. No ens fem responsables dels problemes que això comporti si no som degudament informats.

7.a NETEJA.- Finalitzada l'estada del client en la finca contractada, correspon al client lliurar la finca en perfectes condicions, tal com se la va trobar a la seva arribada: neteja dels utensilis de cuina i de la barbacoa, així com la retirada de les bosses d'escombraries als contenidors exteriors pròxims a la finca. Solhome es reserva el dret de descomptar del dipòsit de garantia, l'import que representi l'incompliment d'aquesta clàusula.

8.a EQUIPAMENT.- Totes les propietats que gestionem estan afectes a una verificació i comprovació exhaustiva abans de ser lliurades al client: estructura, bon funcionament i neteja. Si el client detectés anomalies, avaries o falta de neteja que pugui perjudicar la seva estada, haurà de contactar amb nosaltres per a una immediata actuació.

En els casos d'avaries o falta de serveis per wifi, aigua o llum..., el client haurà de comunicar-nos en la brevetat possible amb la finalitat de procedir a buscar la solució més ràpida i possible mitjançant els serveis de les empreses que subministren aquests serveis (Movistar, Prisco, Sorea, Aigües de Barcelona, Endesa, Fecsa, etc.). Es dóna per descomptat que aquests serveis no depenen de Solhome, i per tant, no atendrem reclamacions en concepte d'indemnització.

9.a MODIFICACIONS.- Solhome es reserva el dret a canviar l'apartament contractat, per un de similars característiques o superior en casos de força major. Aquests canvis no repercutiran cost addicional al client. Si arribés el cas que el client decidís no continuar amb el lloguer vacacional, procedirem, únicament, a la devolució de l'import pagat. No atendrem peticions en concepte d'indemnització per aquests i altres motius.

10.a GARANTIA.- El client abonarà un dipòsit en concepte de garantia per l'import que constarà especificat en la reserva. Aquest dipòsit serà retornat íntegrament a la finalització de l'estada o finalització del contracte, excepte quan es detectin desperfectes en la finca, en el mobiliari, en l'equipament o per situacions d'extrema brutícia i deixalles. El cost que comporti aquest restabliment, serà descomptat de l'import del dipòsit.

11.a CANCEL·LACIÓ.- Per a Cancel·lacions de Reserves, anteriors als 60 dies d'antelació, es retornarà el 10% de l'import pagat. Per a cancel·lacions fora d'aquest termini, no es retornarà cap import.

En el cas que la reserva provingui d'un altre portal immobiliari, la Cancel·lació de Reserves es regirà per les condicions que estableixin aquests portals.

12.a PRIVACITAT DE DADES.- Les dades introduïdes per l'usuari s'emmagatzemen xifratges en una Base de dades d'un Servidor segur, garantint privacitat i seguretat. L'usuari tindrà accés exclusiu a les dades facilitades, podent realitzar modificacions, omissions o cancel·lació d'aquestes dades. Solhome tindrà accés exclusiu a aquestes dades en relació a la gestió de les reserves, promocions i ofertes.

13.a Durant el temps de Covid-19

Si el lloc de procedència del client (estranger o nacional), es veiés afectat per les mesures restrictives d'impediment de viatge, Solhome retornarà el 100% del pagament anticipat.